top of page

Hướng dẫn sử dụngBộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tăm bông lấy dịch mũi)
IFU test Covid- bản tiếng Việt
.pdf
Download PDF • 561KB

26 views0 comments
bottom of page